Lektorenplan

1.6.-30.6.2024

Sa 8.6. 18:30 Uhr Lehner  
So 9.6. 10 Uhr Blomer  
Sa 15.6. 18:30 Uhr Greiler  
So 16.6. 10 Uhr Hollmayer  
Sa 22.6. 18:30 Uhr Wagner S.  
So 23.6. 10 Uhr Wagner M.  
So 30.6. 10 Uhr Weilmeier  

1.7.-31.7.2024

So 7.7. 10 Uhr Weber  
Sa 13.7. 18:30 Uhr Wagner M.  
So 14.7. 10 Uhr Lehner  
So 21.7. 10 Uhr Hollmayer  
Sa 27.7. 18:30 Uhr Wagmer S  
So 28.7. 10 Uhr Greiler  

1.8.-31.8.2024

So 4.8. 10 Uhr Weilmeier  
Sa 10.8. 18:30 Uhr Blomer  
So 11.8. 10 Uhr Wagner M.  
Do 15.8. 10 Uhr Weber  
So 18.8. 10 Uhr Wagner S.  
Sa 24.8. 18:30 Uhr Hollmayer  
So 25.8. 10 Uhr Lehner  

1.9.-30.9.2024

So 1.9. 10 Uhr Wagner M.  
So 8.9. 10 Uhr Wagner S.  
Sa 14.9. 18:30 Uhr Weilmeier  
So 15.9. 10 Uhr Blomer  
So 22.9. 10 Uhr Weber  
Sa 28.9. 18:30 Uhr Lehner  
So 29.9. 10 Uhr Greiler